Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานทะเบียนวัดผล

 • การติดต่องานทะเบียน

  ๑. เวลาติดต่องานทะเบียน 

  เช้า เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

  กลางวัน เวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๑๐ น.

  เย็น เวลา หลังโรงเรียนเลิก-๑๖.๐๐ น.

  ๒. การขอเอกสารทางการศึกษา

  ๒.๑ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

  ๒.๑.๑ นักเรียนต้องเขีย … more

  29778 Views
 • ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

  นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง บิดาหรือมารดา ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๑. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล ห้องทะเบียนตึก ๒ โดยแน … more

  19113 Views
 • คำชี้แจงสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

  ๑. การขอ Transcript 

  ๑.๑ ถ้าโครงการใดต้องการ Transcript ม. ๑-๒-๓ นักเรียนต้องไปขอจากโรงเรียนเดิม และผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ (โรงเรียนเดิม) เป็นผู้ลงนามในเอกสารนั้น๑.๒ ทางโรงเรียนจะออก … more

  25549 Views
14906 Views