Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การติดต่องานทะเบียน

๑. เวลาติดต่องานทะเบียน 

เช้า เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กลางวัน เวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๑๐ น.

เย็น เวลา หลังโรงเรียนเลิก-๑๖.๐๐ น.

๒. การขอเอกสารทางการศึกษา

๒.๑ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

๒.๑.๑ นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้องของเอกสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

๒.๑.๒ กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน

๒.๑.๓ คำร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุล เขียนให้ตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ใน Passport

๒.๑.๔ เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ X ๔ ซม. (ไม่ รวมกรอบ) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (ตามตัวอย่าง) ต้องไม่เป็นรูปถ่าย โพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ ๒.๑.๕ ชำระเงินค่าธรรมเนียม

๒.๑.๖ รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว ๓ วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ รวมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

๒.๑.๗ นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงาน ทะเบียนวัดผลทุกครั้ง

๒.๑.๘ นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ภาคเรียนที่ ๑ ควรขอเอกสารภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ภาคเรียนที่ ๒ ควรขอเอกสารภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม


๒.๒ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ๒.๒.๑ เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียนตึก ๒ ๒.๒.๒ ต้องแต่งกายสุภาพ

๒.๒.๓ ต้องนำ รบ. ๑-ป หรือ ปพ. ๑:๔ ฉบับถ่ายสำเนาไปด้วยทุกครั้ง เมื่อมา ทำเรื่องขอ รบ. ๑-ป หรือ ปพ. ๑ ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (Transcripts) พร้อมทั้ง นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๓ X ๔ ซม. ไม่เกิน ๖ เดือน ไม่ติดเครื่องหมายสถาบันใดๆ ที่เสื้อ

๒.๒.๔ นักเรียนชั้น ม. ๖ ที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๘ มารับเอกสาร ได้หลังจากทำเรื่องขอเอกสารได้ภายใน ๑๕ วันทำการ

๓. ระหว่างปิดภาคเรียน 

๓.๑ นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียนวัดผล ๓.๒ นักเรียนชั้น ม. ๖ ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่องานทะเบียนวัดผล จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ

๔. นักเรียนชั้น ม. ๖ ที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการขอ transcript นักเรียนต้องนำ ปพ. ๑:๔ ฉบับตัวจริงหรือสำเนามาด้วย

๕. นักเรียนจะได้รับเอกสารที่ยื่นคำร้องขอไว้ หล้งจากวันที่ยื่นคำร้อง ๓ วันทำการ

ตัวอย่างรูปถ่ายทรงผมและขนาด ๓x๔ ซม. ที่ถูกต้องตามระเบียบ

เห็นพระเกี้ยวชัดเจน
นักเรียนชาย - ผมสันตามระเบียบ นักเรียนหญิง - เปิดหน้าผาก -
เห็นใบหูทั้งสองข้าง
29777 Views