Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศที่นั่งสอบ-ห้องสอบ และตึกสอบ การสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์‏

คลิกดูแผนที่สนามสอบ

 

คลิกดูรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 4


คลิกดูรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   1. นักเรียนที่ตรวจสอบรายชื่อ-ที่นั่งสอบ-ห้องสอบ และตึกสอบ แล้วไม่มีรายชื่อ ให้นักเรียนติดต่อ ศูนย์ สอวน.สาขาฟิสิกส์ โทร.02-2512739 โดยด่วน
    2. นักเรียนที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ(ส่วนที่ 2 ของใบสมัคร)ให้มารับได้ที่สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศาลาดนตรีไทย
    3. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวสอบ(ส่วนที่ 2 ของใบสมัคร)บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายของนักเรียน ติดตัวมาด้วย
    4. กรณีที่นักเรียนทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายของนักเรียน มาติดต่อเพื่อขอทำบัตรแทนบัตรประจำตัวสอบ ที่ ศาลาดนตรีไทย 

55479 Views